Forside - Forside
Forside

Forside

Svendborg Musikråd eksisterer ikke mere pr. 14.1.2019

En proces er igang med at etablere et nyt MusikUDVALG.

Ansøgere henvises til at søge via De frie kulturmidler.


Indkaldelse til ekstraordinær og endelig opløsende repræsentantskabsmøde
mandag d 14. januar kl. 16 på Harders Cafe, Møllergade, Svendborg med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Musikrådets beretning
Udkast udsendes til rådsmedlemmerne inden d. 7. jan 2019
3) Revideret regnskab for 2018.
4) Indkomne forslag.


 
Velkommen til det nye Svendborg Musikudvalg!
Formanden for Svendborg Musikråd Steen Poulsen skriver:

Svendborg Musikråd afløses snart af Svendborg Musikudvalg.
Musikrådets fremtidige organisering har været til diskussion i et par år.
Medlemmerne af rådet har behandlet forskellige muligheder.

På repræsentantskabsmødet for Musikrådet d. 30 april 2018 blev det besluttet,

at arbejde for en grundig afklaring omkring fordele og ulemper ved forslagene til
en fremtidig organisering. Undertegnede blev på repræsentantskabsmødet valgt til
formand for Musikrådet for at styrke processen frem mod en ny aftale med
kommunen omkring rådets fremtidige organisering.
Fra slutningen af juni 2018 og frem til den politiske beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget i starten af oktober 2018 har der jævnlig været en dialog mellem
Svendborg Kommune og det siddende musikråd.
Processen er ved at være afsluttet.

Kultur- og Fritidsudvalget søger efter medlemmer til det kommende Musikudvalg.
Svendborg Musikråd indkalder til 2 opløsende repræsentantskabsmøder.
De sidste ansøgninger om tilskud til musikalske aktiviteter behandles i Musikrådet.
Musikrådet drøfter anvendelsen af de resterende midler.

Men vi glæder os alle til koncerten med Odense Symfoniorkester i Vor Frue Kirke

fredag d. 14. december. Vi skal lytte til J.S. Bach´s Juleoratoriet.
Koncerten er sat i værk med hjælp og støtte fra Svendborg Musikråd.
Endnu et eksempel på, at Svendborg er musikkens by. Det er Svendborg blevet i
kraft af en række engagerede musikere og ikke mindst fordi, at en række frivillige
bl.a. har fået forskellige spillesteder, foreninger og Svendborg Musikråd til at
fungere.
Det hele har i en årrække svinget sammen til glæde for publikum og musikere.
Svendborg har fået en musikalsk profil, der stadig tiltrækker koncertgængere,
turister og nye borgere til kommunen. Det skal fastholdes.
Dette samspil mellem spillesteder, foreninger og tilskudsgivere - repræsenteret ved
Musikudvalg og kommunen - skal fortsætte.
Konstruktionen bag Svendborg Musikråd har længe trængt til en renovering.

Den nye organisation hedder Svendborg Musikudvalg. Hovedopgaven er fortsat at

fordele tilskud til musikalske aktiviteter i kommune og at virke som rådgivere for
kommunen.
Et markant flertal af det fratrædende Musikråd står bag den nye organisering af
Musikudvalget.
Den administrative byrde ved den daglige drift af Musikrådet er krævende.
Det er blevet sværere at tiltrække frivillige til Musikrådet. Der har tidligere været
givet en symbolsk betaling for varetagelse af de administrative opgaver i Musikrådet. Denne betaling er stoppet af en kommunal beslutning med virkning fra
udgangen af 2017.

Det nye konstruktion bag Musikudvalget er derfor en fremtidssikring. Det er
kommunen, der varetager de administrative opgaver.
De frivillige medlemmer af Musikudvalget kan have fokus på udviklingen af
kommunens musikliv og på at sikre en levende kontakt mellem udvalget og
kommunens musikliv. Det betyder, at kreativiteten får bedre vilkår og det bliver
muligt, at tiltrække unge.
Svendborg Musikudvalg kommer til at bestå af 7 musikkyndige borgere udpeget af
Kultur- og Fritidsudvalget efter åben offentlig indstilling. De 7 skal tilsammen
dække hele musikmiljøet - forskellige genrer, professionelle, amatører og publikum.
 
Som formand for det fratrædende Musikråd er det mit håb, at det kommende
Musikudvalg kommer til at fungere som inspirator for musikmiljøet.
Ligeledes er det mit håb, at der etableres en her-og-nu-støtteordning. En ordning
der især skal hjælpe nye og mindre støttekrævende aktiviteter. Støtten skal kunne
gives med kort varsel.
Det er mit personlige ønske, at Svendborg Musikråds resterende midler (omkring
60.000 kr.) eller en del af de resterende midler skal anvendes til integration af
lokale musikere med anden etnisk baggrund end dansk i musikmiljøet i Svendborg
Kommune.

Vi er flere i det “gamle” Musikråd, der er parate til at yde i indsat i det kommende
Svendborg Musikudvalg. Velkommen til Svendborg Musikudvalg.
Steen Poulsen
formand for Svendborg Musikråd

Der indkaldes hermed til 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

Mandag d. 10. december 2018 kl. 16.
På dagsordenen er følgende:
Nedlæggelsen af Svendborg Musikrådet.

Anvendelse af Musikrådets resterende midler.

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 16.
Dagsorden: Regnskabet for 2018.
Begge repræsentantskabsmøder afholdes på
Harders Cafe, Møllergade 36, Svendborg

Se evt. Vedtægterne her.

 Tilsagn, der er givet i 2018, er kun gældende i et begrænset aftalt tidsrum.

Det nuværende Musikråd forventer, at alle aktiviteter er afsluttet ved udgangen af 2018.

Det nuværende Musikråd giver ikke tilskud til aktiviteter, der skal afholdes i 2019.


Ansøgninger vedrørende 2019 skal sendes til det kommende musikudvalg.

Det forventes, at etableringen af udvalget besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget i starten af oktober.

Tidsfrister og betingelser for tilskud er ikke kendte endnu.


Se det et slideshow, der viser SvendborgsSpillesteder. 


En af Musikrådets primære opgaver er at yde økonomisk støtte til musikaktiviteter. 
Klik ind på 
Tilskud og læs mere om støttemulighederne.

 

 

Deadline for ansøgninger til næste musikrådsmøde er d. 1 i den samme måned som næste møde.

Næste møde kan findes her.

 


Bli venner med os påFacebook!

 
 
 
Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
TOP >